Beperkte Gemeenschap van Goederen

Beperkte Gemeenschap van Goederen

De Tweede Kamer heeft onlangs besloten om de omvang van de bestaande wettelijke Gemeenschap van Goederen te beperken. Deze zal veranderen in de Beperkte Gemeenschap van Goederen. Nu ben je vanaf het moment van de huwelijksvoltrekking automatisch in Gemeenschap van Goederen getrouwd. Tenzij jullie van te voren bewust huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld.

Wettelijke Gemeenschap van Goederen

De wettelijke gemeenschap van goederen houdt in dat alle bezittingen en schulden vanaf het moment van het sluiten van het huwelijk aan allebei de echtgenoten toebehoren. Voor alle duidelijkheid: het gaat dus niet alleen om toekomstige schulden en bezittingen maar ook om de bezittingen en schulden die je voorafgaand aan het huwelijk hebt. De enige uitzondering hierop zijn de erfenissen en schenkingen die één van jullie heeft gekregen van een erflater of schenker die uitdrukkelijk (dus op een wettelijke manier) heeft bepaald dat deze niet mogen vallen onder de gemeenschap van goederen bij een huwelijk.

Beperkte gemeenschap van goederen

Beperkte gemeenschap van goederen. zobespaarjegeld.nl

Gevolgen van de Beperkte gemeenschap van goederen

Wanneer het besluit van de Tweede Kamer wordt overgenomen zal de Beperkte Gemeenschap van Goederen de nieuwe standaard worden. Concreet komt het er op neer dat wanneer een van de echtgenoten tijdens het huwelijk een erfenis of een schenking verkrijgt, deze goederen niet in de huwelijksgoederengemeenschap vallen. Ook bezittingen en schulden die één van de echtgenoten had voorafgaande aan het huwelijk zullen buiten de ‘Gemeenschap van Goederen’ vallen. Hier staat tegenover dat vermogen en schulden die tijdens het huwelijk ontstaan wel binnen de Gemeenschap van Goederen vallen. Deze wordt dus bij een eventuele scheiding gelijkmatig over de beide partners verdeeld.

Gemeenschappelijke goederen voor het huwelijk

Wanneer jullie voor het huwelijk al goederen in gemeenschappelijk eigendom hadden valt dit gewoon in de huwelijksgoederengemeenschap. Zoals bijvoorbeeld bij een woning. Het is hierbij wel zo dat wanneer jullie goederen voor het huwelijk niet 50/50 gekocht hebben maar bijvoorbeeld 60/40 dat dit na met het in werking treden van de Beperkte Gemeenschap van Goederen 50/50 wordt. Dus er treed een vermogensverschuiving op. Hetzelfde geldt ook voor schulden die jullie al voor het aangaan van het huwelijk hadden maar niet ieder voor een gelijk deel. Ook de schulden worden dus na de huwelijksvoltrekking 50/50.

Huwelijkse Voorwaarden blijven bestaan

Uiteraard blijf het mogelijk om andere bepalingen op te nemen bij het aangaan van een huwelijk. Dit doe je met het opstellen van afzonderlijke Huwelijkse Voorwaarden. In de Huwelijkse Voorwaarden kan je bepalen dat er helemaal geen Gemeenschap van Goederen ontstaat. Je kan dit zo uitgebreid en gedetailleerd doen als je zelf wilt. Je kan hierbij zelfs bepalen dat huwelijks vermogen van voor het huwelijk wel in de Gemeenschap van Goederen moet vallen.